Veronique Rietman, Programmamanager Noord-Veluwe Bereikbaar

Alle verhalen

Werkgeversaanpak - Noord-Veluwe Bereikbaar


Werkgeversaanpak

Werkgevers hebben een cruciale rol in het aanmoedigen van bewust reisgedrag onder hun personeel. Indien reizen voor het werk noodzakelijk is, is het van belang om het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer of de elektrische (deel)auto zo veel mogelijk te stimuleren.


In de regio zijn mobiliteitsmakelaars actief die werkgevers kunnen helpen bij het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid en het bevorderen van bewust reisgedrag bij hun werknemers.


Europese aanbesteding NVB

Een aantrekkelijke en fijne regio voor iedereen. Daar streven we naar met Noord-Veluwe Bereikbaar. Een regio waar je graag woont, werkt en leeft. Bereikbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol. Een bereikbare regio stimuleert de economie en zorgt ervoor dat inwoners actief deel kunnen nemen aan de samenleving. Als die bereikbaarheid onder druk komt te staan, gaat dat ten koste van de leefbaarheid.


Om de doorstroming op de A28 op het huidige niveau te houden en mobiliteit in de regio te verduurzamen wordt in de Noord-Veluwse regio sinds 2020 ingezet op het verleiden van werknemers naar andere manieren van reizen. Een aanpak via werkgevers in de regio is al eerder succesvol gebleken. De overeenkomst met de huidige leverancier liep af waardoor er een nieuwe Europese Openbare aanbesteding diende te worden gestart.


"Dankzij de inzet van de inkoopadviseur, konden wij ons op de inhoud blijven focussen”


Aanpak

We hebben een dynamisch team gevormd, bestaande uit de projectleider van de werkgeversaanpak, de regiocoördinator NVB en de programmamanager NVB. Dit team werd gekoppeld aan de inkoopadviseur van de ISNV. De inkoopadviseur schetste een helder stappenplan en ontwikkelde een realistische planning om een nieuwe overeenkomst te bereiken. Op basis hiervan werden de benodigde stappen doorlopen om tot een uitvraag te komen.


Verloop van de aanbesteding

Het aanbestedingsproces verliep als volgt: vier deskundige partijen hebben gereageerd op de uitvraag. Het team heeft elke inschrijving zorgvuldig geanalyseerd en beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria. Er zijn geen bezwaren ontvangen en vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, samen met de programmamanager, zijn zeer tevreden over het gekozen aanbod.


Wat het opleverde

Deze aanbestedingsprocedure heeft geleid tot een nieuwe partij die qua aanbod erg goed aansluit op de gestelde eisen. De inkoopadviseur heeft ons deskundig begeleid en ons waar mogelijk ontzorgd. Wij konden ons hierdoor op de inhoud blijven focussen.


De winnende partij, Mobiliteitsfabriek B.V., is voortvarend aan de slag gegaan met het project en NVB heeft er alle vertrouwen in dat we met deze partij het gewenste resultaat zullen behalen!


Tevreden

De aanbestedingsprocedure is erg succesvol verlopen. Het inkopen is een tijdrovende procedure, maar door de zorgvuldige begeleiding zijn wij zo veel mogelijk ontzorgd. De procedure heeft ertoe geleid dat NVB tot een heldere omschrijving van de opdracht van de werkgeversaanpak is gekomen en dat er een deskundige partij uit de aanbesteding is gekomen waar heldere afspraken mee zijn gemaakt.

Alle verhalen

Adviseur Verkeer en Vervoer
Noord-Veluwe Bereikbaar

Fietscampagnes Noord-Veluwe Bereikbaar

Met fietscampagnes willen we het fietsgebruik in de regio stimuleren en mensen aanmoedigen vaker de auto te laten staan. Daarvoor gingen we op zoek naar een partij die deze campagnes kan verzorgen.
Inkoopcoödinator
Meerinzicht

Europese aanbesteding Contractmanagementsoftware

Nauwkeurig contractmanagement: de sleutel tot succes en naleving. Daarom bewaart de ISNV de afgesloten overeenkomsten in een gezamenlijk contractmanagementsysteem. Ook dát systeem werd aanbesteed.
Inkoopcoördinator
Gemeente Oldebroek

Nieuwe speelvoorzieningen voor 11 gemeenten

De Europese aanbesteding voor raamovereenkomsten van Speelvoorzieningen 2022 t/m 2025 was meer dan alleen een procedure. Het werd een mooi voorbeeld hoe 11 gemeenten hun krachten bundelden om samen hun visie te verwezenlijken en voordeel te behalen.

Bekijk het overzicht van aanbestedingen

In onze aanbestedingskalender geven we zoveel mogelijk inzicht in de aanbestedingen die we voornemens zijn aan te besteden. Het gaat om contracten die aflopen en opnieuw worden aanbesteed, inkooppakketten waar het drempelbedrag wordt overschreden, of projecten die erg complex zijn. Op deze manier willen we partijen tijd geven om zich voor te bereiden op aanbestedingen waarin zij mogelijkerwijs interesse hebben.

Deelnemers